Voettekst

1538216254595 e9b86cf9 ccf6 4e26 b650 4ec432632486 Contact Algemeen
YonVie - webdesign & hosting     Voorwaarden
te Milsbeek AVG Privacyverklaring
+31 6 239 38 058 PortFolio
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Kvk: 14106932  
Btw: NL001896827B48  

 

 

 

 

 

Voorwaarden: Hosting


           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Domeinregistratie

VOORWAARDEN HOSTING


Bedrijf : YonVie - webdesign & hosting
Adres : Bloemenstraat 40C
Plaats : Milsbeek

Gsm : +31 623938058


KvK nr : 14106932
Btw nr : NL166511614B01


Versie : 1.04
Datum : 1 oktober 2018


Artikel 1.0 Definities
1. YONVIE: het bedrijf YONVIE te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14106932, BTW nummer NL166511614B01
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van YONVIE wordt gesloten.
3. Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:
De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

Artikel 1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is
 • Materiaal dat door YONVIE wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien
 • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen
 • Opdrachtgever in strijd met de stichting BREIN handelt

Artikel 1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • MP3
 • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
 • IRC bots
 • Meer dan 20% van de webruimte als downloads

Artikel 1.4 Gebruiksregels:

 • Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden
 • Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren
 • IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers
 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden
 • Sub Hosting
 • Mirror sites
 • Distributie punten
 • Elke site met als primair doel file distributie

Artikel 1.5 Traffic (dataverkeer) regels:
Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de hostings pakketen gekoppeld aan gelimiteerd data verkeer. In beginsel zal Fair use policy gehanteerd worden.
Wanneer vermeldingen onder "Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links" en/of onder "Gebruiksregels" worden genegeerd zal YONVIE elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 3,00 per GB.
Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00.

Artikel 1.6 Toegang:
Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

Artikel 1.7 Aansprakelijkheid:
YONVIE kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van YONVIE of een bedrijf dat door YONVIE is ingeschakeld. YONVIE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van YONVIE. YONVIE is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is YONVIE gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
YONVIE accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beïndiging van het abonnement door de abonnee.

Artikel 1.8 Betaling:
Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats. Tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever.
Voor alle betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken.
Alle accounts worden per jaar gefactureerd.
Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account worden verwijderd.

Artikel 1.9     30 dagen niet goed geld terug garantie:
Wanneer u aanspraak maakt op de "30 dagen niet goed geld terug garantie" zullen de door uw betaalde gelden voor het hosting account volledig op uw rekening terug gestort worden. Omdat YONVIE kosten moet maken voor het registreren/verhuizen van uw domeinnaam zullen de door u betaalde kosten (€ 22.69) voor het domein niet geretourneerd worden. De "30 dagen niet goed geld terug garantie" wordt geleverd wanneer het product waarvoor gekozen is, en waarvan alle informatie te lezen is op de website van YONVIE niet naar behoren is geleverd.

Artikel 2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:
De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beïndiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het Hosting account. Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een door YONVIE beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op de website van YONVIE. Alle formulieren dienen door YONVIE ondertekend te worden ontvangen.

Artikel 2.1 Weigering en maatregelen:

 • Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten
 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services

Artikel 3.0 E-mail en nieuwsbrieven
YONVIE behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

YONVIE houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van YONVIE . Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

YONVIE houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Domeinregistratie

Voorwaarden: Domeinregistratie


           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Hosting

VOORWAARDEN DOMEINREGISTRATIE


Bedrijf : YonVie - webdesign & hostingE
Adres : Bloemenstraat 40C
Plaats : Milsbeek

Gsm : +31 623938058


KvK nr : 14106932
Btw nr : NL166511614B01


Versie : 1.04
Datum : 1 oktober 2018


Artikel 1. Definities

1. YONVIE: het bedrijf YONVIE te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14106932, BTW nummer NL166511614B01
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van YONVIE wordt gesloten.
3. Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met YONVIE.

Artikel 3. Duur van overeenkomst
1. De overeenkomst tussen YONVIE en opdrachtgever gaat in op het moment dat YONVIE de door de opdrachtgever ingediende aanvraag heeft aanvaard.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.
3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode.
4. YONVIE heeft het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • opdrachtgever haar verplichtingen jegens YONVIE niet nakomt.
 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet.
 • opdrachtgever ongewenste commerciële dan wel wervende e-mail (spam) verstuurt of door derden laat versturen.
 • opdrachtgever commerciële dan wel wervende e-mail verstuurt aan de hand van een adresbestand dat afkomstig is van een derde partij.
 • opdrachtgever in strijd met de Netiquette handelt.
 • opdrachtgever in strijd met de stichting BREIN handelt.
 • opdrachtgever informatie verspreidt dan wel doorverwijst (linked) naar informatie die:

 • in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
 • in strijd is met de nationale wetgeving van het land waar de server staat.
 • in strijd is met aanvaarde normen en waarden.
 • discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur.
 • afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 Artikel 4. Facturering en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats.
2. Tenzij anders vermeld zijn door YONVIE vermelde prijzen exclusief BTW.
3. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op een door YONVIE aangegeven wijze tenzij anders vermeld.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5. Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is YONVIE gerechtigd:

 • De volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever.
 • Bij YONVIE ondergebrachte domeinnamen te verkopen.

 Artikel 5. Bijzondere bepalingen ten aanzien van domeinnamen
1. De registratie van een domeinnaam vindt pas plaats nadat de betaling van de eerste termijn door YONVIE is ontvangen.
2. Bij het registreren van een domeinnaam dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
3. Het is de gebruiker ten alle tijden toegestaan domeinnamen naar een andere provider te verhuizen. Hierbij zal echter geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvinden.
4. Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens van de aanvrager in een openbaar register opgenomen.
5. Bij het registreren van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvullende voorwaarden die voor de desbetreffende domeinextensie gelden.

Artikel 6. Overmacht
YONVIE is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. YONVIE is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar YONVIE weinig of geen invloed op kan uitoefenen. YONVIE kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met YONVIE, of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met YONVIE.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, is YONVIE ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van YONVIE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er door zijn toedoen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart YONVIE van alle aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 8. Wijzigingen
1. YONVIE is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen.
2. Eventuele wijzigingen hebben ook betrekking op bestaande overeenkomsten. De opdrachtgever zal tenminste 14 dagen voordat deze wijzigingen in werking treden per e-mail geïnformeerd worden.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een wijziging van de algemene voorwaarden kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Artikel 9. Klachten en geschillen
1. Bij klachten dient de opdrachtgever zich in eerste instantie schriftelijk tot YONVIE te wenden.
2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. In geschillen tussen YONVIE en opdrachtgever, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank.
4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Hosting

Voorwaarden: YonVie webdesign & hosting


           Voorwaarden YonVie - Domeinregistratie                       Voorwaarden YonVie - Hosting       

VOORWAARDEN YONVIE


Bedrijf : YonVie - webdesign & hostingE
Adres : Bloemenstraat 40C
Plaats : Milsbeek

Gsm : +31 623938058


KvK nr : 14106932
Btw nr : NL166511614B01


Versie : 1.04
Datum : 1 oktober 2018


Artikel 1. Definities

1. YONVIE: het bedrijf . YONVIE te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14106932 ,
BTW nummer : NL166511614B01
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van YONVIE wordt gesloten.
3. Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen YONVIE en een opdrachtgever waarop YONVIE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met YONVIE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van YONVIE en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van YONVIE.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YONVIE en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door YONVIE gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. YONVIE is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de YONVIE zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is YONVIE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YONVIE anders aangeeft.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. YONVIE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YONVIE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. YONVIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YONVIE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YONVIE kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan YONVIE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door YONVIE of door YONVIE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart YONVIE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 5. Levering
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat YONVIE deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
2. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is YONVIE gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Indien YONVIE gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan YONVIE ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien YONVIE een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever YONVIE schriftelijk ingebreke te stellen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan YONVIE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Webhosting
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract is ingevuld en ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door YONVIE bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/3maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van YONVIE.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 6.5, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van YONVIE.
5. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van éé maand. Downgraden van een dienst dient eveneens minimaal 1 maand voor de afloopdatum te worden gemeld.
6. YONVIE kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens YONVIE niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
7. YONVIE heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, heeft opgehouden te betalen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
8. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft YONVIE het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van YONVIE.

Artikel 7. Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de YONVIE op de wijze zoals door YONVIE aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8. Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien YONVIE met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de YONVIE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
2. YONVIE mag prijsstijgingen doorberekenen, indien YONVIE kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
4. De door YONVIE gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. YONVIE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal YONVIE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal YONVIE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal YONVIE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen, op een door YONVIE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van YONVIE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. YONVIE heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
YONVIE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
YONVIE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door YONVIE geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van YONVIE tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht YONVIE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Garantie
1. YONVIE garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan YONVIE.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na oplevering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal YONVIE de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van YONVIE, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan YONVIE te retourneren en de eigendom aan YONVIE te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van YONVIE, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door YONVIE verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 13. Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien YONVIE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
1. YONVIE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
 • Na het sluiten van de overeenkomst YONVIE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd

2. Voorts is YONVIE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YONVIE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien YONVIE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. YONVIE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien YONVIE aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft YONVIE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien door YONVIE geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van YONVIE jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. YONVIE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YONVIE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YONVIE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YONVIE worden daaronder begrepen.
3. YONVIE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat YONVIE zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel YONVIE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YONVIE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart YONVIE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan YONVIE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de YONVIE tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van YONVIE, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. YONVIE behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, YONVIE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en YONVIE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is YONVIE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22. Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met YONVIE, medewerkers van YONVIE of van ondernemingen waarop YONVIE ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van YONVIE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft YONVIE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 24. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen YONVIE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van https://YonVie.nl

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

           Voorwaarden YonVie - Domeinregistratie                       Voorwaarden YonVie - Hosting