Voorwaarden: Domeinregistratie


           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Hosting

VOORWAARDEN DOMEINREGISTRATIE


Bedrijf : YonVie - webdesign & hostingE
Adres : Bloemenstraat 40C
Plaats : Milsbeek

Gsm : +31 623938058


KvK nr : 14106932
Btw nr : NL166511614B01


Versie : 1.04
Datum : 1 oktober 2018


Artikel 1. Definities

1. YONVIE: het bedrijf YONVIE te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14106932, BTW nummer NL166511614B01
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van YONVIE wordt gesloten.
3. Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met YONVIE.

Artikel 3. Duur van overeenkomst
1. De overeenkomst tussen YONVIE en opdrachtgever gaat in op het moment dat YONVIE de door de opdrachtgever ingediende aanvraag heeft aanvaard.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.
3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode.
4. YONVIE heeft het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • opdrachtgever haar verplichtingen jegens YONVIE niet nakomt.
 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet.
 • opdrachtgever ongewenste commerciële dan wel wervende e-mail (spam) verstuurt of door derden laat versturen.
 • opdrachtgever commerciële dan wel wervende e-mail verstuurt aan de hand van een adresbestand dat afkomstig is van een derde partij.
 • opdrachtgever in strijd met de Netiquette handelt.
 • opdrachtgever in strijd met de stichting BREIN handelt.
 • opdrachtgever informatie verspreidt dan wel doorverwijst (linked) naar informatie die:

 • in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
 • in strijd is met de nationale wetgeving van het land waar de server staat.
 • in strijd is met aanvaarde normen en waarden.
 • discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur.
 • afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 Artikel 4. Facturering en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats.
2. Tenzij anders vermeld zijn door YONVIE vermelde prijzen exclusief BTW.
3. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op een door YONVIE aangegeven wijze tenzij anders vermeld.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5. Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is YONVIE gerechtigd:

 • De volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever.
 • Bij YONVIE ondergebrachte domeinnamen te verkopen.

 Artikel 5. Bijzondere bepalingen ten aanzien van domeinnamen
1. De registratie van een domeinnaam vindt pas plaats nadat de betaling van de eerste termijn door YONVIE is ontvangen.
2. Bij het registreren van een domeinnaam dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
3. Het is de gebruiker ten alle tijden toegestaan domeinnamen naar een andere provider te verhuizen. Hierbij zal echter geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvinden.
4. Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens van de aanvrager in een openbaar register opgenomen.
5. Bij het registreren van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvullende voorwaarden die voor de desbetreffende domeinextensie gelden.

Artikel 6. Overmacht
YONVIE is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. YONVIE is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar YONVIE weinig of geen invloed op kan uitoefenen. YONVIE kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met YONVIE, of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met YONVIE.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, is YONVIE ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van YONVIE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er door zijn toedoen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart YONVIE van alle aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 8. Wijzigingen
1. YONVIE is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen.
2. Eventuele wijzigingen hebben ook betrekking op bestaande overeenkomsten. De opdrachtgever zal tenminste 14 dagen voordat deze wijzigingen in werking treden per e-mail geïnformeerd worden.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een wijziging van de algemene voorwaarden kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Artikel 9. Klachten en geschillen
1. Bij klachten dient de opdrachtgever zich in eerste instantie schriftelijk tot YONVIE te wenden.
2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. In geschillen tussen YONVIE en opdrachtgever, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank.
4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

           Voorwaarden YonVie - Algemeen             Voorwaarden YonVie - Hosting